Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu  z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zapisów dzieci urodzonych w latach 2011 – 2015 do szkoły w roku szkolnym 2018/2019

1. W 2017 roku weszły w życie kolejne przepisy  ustawy prawo oświatowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które wprowadzają następujące zasady realizacji przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2018/19:
• dzieci urodzone w 2011 roku rozpoczynają naukę w kl. I od września 2018 r.
• dzieci urodzone w 2012 roku rozpoczynają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne od września 2018 r.

2. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej w naszej szkole na rok szkolny 2018/2019 trwają od dnia 19 lutego do 30 marca 2018 r.

3. Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I naszej szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły, codziennie w godzinach 8.00-15.00.

4. W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:
• wniosek o przyjęcie dziecka,
• dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego),
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) – do wglądu,
• w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
• zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I.

5. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w naszej szkole lub do klasy I naszej szkoły rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać:
• poprawny numer PESEL dziecka,
• adres zameldowania dziecka,
• adres zamieszkania dziecka,
• numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) umożliwiające szkole szybki kontakt,
• inne informacje (np. zdrowotne) istotne dla bezpieczeństwa dziecka w szkole.

6. W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły (tel. 81 50310 06)

7. Uczniowie szkoły i oddziałów przedszkolnych mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, po uprzednim zapisaniu się. Obecnie cena jednego obiadu dla ucznia w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł (może ulec zmianie). Zapisy do stołówki prowadzone będą we wrześniu 2018 r.

8. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla wszystkich uczniów. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy w godz. 7.00-17.00. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia dostępne poniżej ewentualnie w sekretariacie szkoły.